PDF_delete_textflow

(PECL)

PDF_delete_textflow -- Delete textflow object

Description

bool PDF_delete_textflow ( resource pdfdoc, int textflow )

Deletes a textflow and the associated data structures.